APPLICATION FOR THE POST OF MERITORIOUS SPORTS PERSON FOR POLICE CONSTABLE & POLICE SUB-INSPECTOR (CIVIL) (MEN & WOMEN) INCLUDING INSERVICE (RESIDUAL) & KALYANA KARNATAKA (LOCAL) INSERVICE RECRUITMENT-2021-22

¥Àæ±ÀA¸À¤ÃAiÀÄ QæÃqÁ¥ÀlÄUÀ¼À ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (¹«¯ï) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¹«¯ï) (¥ÀÄgÀĵÀ & ªÀÄ»¼Á) ºÁUÀÆ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀªÀgÀ «ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÉêÁ¤gÀvÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð. 2021-22

(ISO 9001-2015) ¥ÀæªÀiÁtÂà PÀÈvÀ)
Notification No: 15/RECRUITMENT-02/2021-22
YOU ARE APPLYING FOR POLICE SUB-INSPECTOR (CIVIL) (UNDER SPORTS QUOTA)
NEW REGISTERATION STARTED ..
Date News & Events
AUG
31
2021

NEW REGISTERATION STARTED


NOT ACCEPTED PAYMENT
Paytm / Phone Pe
Google Pay / Any other wallet
NEFT / UPI & Mobile Pay / American Express & International card
ACCEPTED PAYMENT
Rupay
Master Card
Visa Card

Sl. NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF ONLINE APPLICATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
31.08.2021
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
29.09.2021
03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
01.10.2021
RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
DATE FOR AGE CONSIDERATION
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
PSI(CIVIL) GM Age Date Age Date
21 29-09-2000
Before
28 29-09-1993
After
29.09.2002 (Before)
29.09.2021
KNOW YOUR AGE
(BORN BETWEEN 29-09-2000 AND 29-09-1993 (BOTH DAYS INCLUSIVE))
OTHER THAN GM MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
Age Date Age Date
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 21 29-09-2000
Before
30 29-09-1991
After
(BORN BETWEEN 29-09-2000 AND 29-09-1991 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FOR INSERVICE CANDIDATE
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
GM Age Date Age Date OVERAGE UNDERAGE
35 29-09-1986 29/09/1986
(BORN BETWEEN 29-09-2000 AND 29.09.1986 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
GM Age Date Age Date OVERAGE
40 29-09-1981 29/09/1981
(BORN BETWEEN 29-09-1981 AND 29-09-2000 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 29/09/2021 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligibility to apply.
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl. NO / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð PAYABLE FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM & OBC (2A, 2B, 3A,3B) ` 500 /-
02 SC/ST/Cat-01  ` 250

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¹«¯ï) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ :-

AiÀÄÄ.f.¹. EAzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ CAVÃPÀÈvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¥ÀzÀ« CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ, CAzÀgÉ 29.09.2021 PÉÌ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É ¸ÀASÉå:¹D¸ÀÄE 81 ¸ÉêÀ£É 2017, ¢£ÁAPÀ: 27.02.2018 gÀ£ÀéAiÀÄ ¥ÀzÀ« «zÁåºÀðvÉAiÀÄ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß PɼÀV£ÀAvÉ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

1) AiÀÄÄf¹¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀjUÀtÂvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, SÁ¸ÀV/rêÀiïØ ºÁUÀÆ ºÉÆgÀgÁdåzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ½AzÀ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀzÀ«UÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À ¥ÀzÀ«AiÀÄ vÀvÀìªÀiÁ£ÀzÀ (Equivalence of Degree) §UÉÎ ²PÀëtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, DAiÀiÁ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ GzÉÆåÃUÀ ¤ÃqÀĪÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ wêÀiÁð£À vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) CAZÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀ ²PÀëëtzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ¥ÀzÀ«UÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ, ¤AiÀĪÀĨÁ»gÀªÁV PÉ®ªÀÅ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀÄÄ.f.¹.AiÀÄ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É E®èzÉ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ CAZÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀ ²PÀëëtzÀ PÉÆøÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ CAZÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀ ²PÀëëtzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀqÉzÀ vÁAwæPÀ ¥ÀzÀ«UÀ¼À£ÀÄß £ÉêÀÄPÁwUÉ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀAw®è.

n¥Ààt :

¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: ¹D¸ÀÄE 69 J¸ï¹Dgï 84 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 23.09.1985 gÀ£ÀéAiÀÄ ‘¹’ ªÀUÀðzÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «±ÉõÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå DzÉñÀzÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀi°è GwÛÃtðgÁUÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ £ÉêÀÄPÀ ºÉÆAzÀ®Ä CºÀð£ÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ CAwªÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ°è DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ / ¦AiÀÄĹ / vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæxÀªÀÄ CxÀªÁ ¢éwÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁV C¨sÀ幸À¢zÀÝgÉ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀ £ÀqɸÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀqÁØAiÀĪÁV GwÛÃtðgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

Vacancy Reservation information PSI
Post INS Male Female Total Posts
PSI Civil Sports Quota 2 13 5 20

F PɼÀV£À PÉÆõÀÖPÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ªÀ®AiÀÄ, gÁ¶ÖAiÀÄ CxÀªÁ CAvÀgïgÁ¶ÖçAiÀÄ QæÃqÉ CxÀªÁ QæÃqÁPÀÆlzÀ°è ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV CxÀªÁ vÀAqÀzÀ°è M§â ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV ¨sÁUÀªÀ»¹gÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥Àæ±ÀA¸À¤ÃAiÀÄ QæÃqÁ¥ÀlÄ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

Sl. No. Names of the Sports/ Games
1 Athletics
2 Archery
3 Basketball
4 Boxing
5 Cycling
6 Fencing
7 Football
8 Gymnastics
9 Hockey
10 Handball
11 Judo
12 Kabaddi
13 Shooting(Sports)
14 Volleyball
15 Weightlifting
16 Wrestling
17 Swimming (Aquatic)
18 Water sports - Rowing, Kayaking & Kenoying
19 Tennis
20 Badminton

F PɼÀV£À PÉÆõÀÖPÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ªÀ®AiÀÄ, gÁ¶ÖAiÀÄ CxÀªÁ CAvÀgïgÁ¶ÖçAiÀÄ QæÃqÉ CxÀªÁ QæÃqÁPÀÆlzÀ°è ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV CxÀªÁ vÀAqÀzÀ°è M§â ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV ¨sÁUÀªÀ»¹gÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥Àæ±ÀA¸À¤ÃAiÀÄ QæÃqÁ¥ÀlÄ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

Sl. No. Achievements in the Sports / Games Competitions Grading or Weightage Marks
1 Gold Medal in Olympic Games 75
2 Silver Medal in Olympic Games 74
3 Bronze Medal in Olympic Games 73
4 Gold Medal in World Championship/Cup for Seniors-Grand Slam Tennis 72
5 Silver Medal in World Championship/Cup for Seniors- Grand Slam Tennis 71
6 Bronze Medal in World Championship/Cup for Seniors- Grand Slam Tennis 70
7 Gold Medal in Davis Cup. 69
8 Silver Medal in Davis Cup 68
9 Bronze Medal in -Davis Cup. 67
10 Participation in Olympic Games-World Championship/Cup-Wimbledon-U.S. Open- French Open-Australian Open. 66
11 Gold Medal in Asian Games-Commonwealth Games 64
12 Silver Medal in Asian Games-Commonwealth Games 63
13 Bronze Medal in Asian Games-Commonwealth Games 62
14 Gold Medal in Commonwealth Championship 61
15 Silver Medal Commonwealth Championship 60
16 Bronze Medal in Commonwealth Championship 59
17 Participation in Asian Games-Commonwealth Games 59
18 Gold Medal in SAF Games-SAARC Championship 57
19 Silver Medal in SAF Games-SAARC Championship 56
20 Bronze Medal in SAF Games-SAARC Championship 55
21 Participation in Commonwealth Championship - Davis Cup. 54
22 Gold Medal in National Championship - National Games.p 53
23 Silver Medal in National Championship - National Games. 52
24 Bronze Medal in National Championship - National Games. 51
25 Participation in SAF Games-SAARC Championship 50
26 Participation in National Championship - National Games. 49
27 Gold Medal in South Zone for seniors 48
28 Silver Medal in South Zone for seniors. 47
29 Bronze Medal in South Zone for seniors 46

Cfð ¸À°è¹zÀ ¢£ÁAPÀPÉÌ ¥Àæ±ÀA¸À¤ÃAiÀÄ QæÃqÁ¥ÀlÄ«£À ¸ÁzsÀ£É 10 ªÀµÀðzÉƼÀUÉ E®è¢zÀÝgÉ CAvÀºÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ DAiÉÄÌUÉ CºÀð£ÁVgÀĪÀÅ¢®è, MAzÀÄ ¥ÀPÀë M§â ¥Àæ±ÀA¸À¤ÃAiÀÄ QæÃqÁ¥ÀlÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¥ÀzÀPÀUÀ¼À£ÀÄß UÉ¢ÝzÀÝ°è CAvÀºÀ ¥ÀzÀPÀUÀ¼À°è CvÀÄå£ÀßvÀ ¥ÀzÀPÀªÀ£ÀÄß G¥À ¤AiÀĪÀÄ (3) gÀ£ÀéAiÀÄ ±ÉæÃt CxÀªÁ PÀÈ¥ÁAPÀUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

QæÃqÉUÀ¼À°è ¸ÁzsÀ£É CxÀªÁ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ QæÃqÉUÀ¼ÀÄ

a) ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (¹«¯ï) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ : mÉç¯ï-2gÀ°è£À PÁ®A(3) gÀ°ègÀĪÀAvÉ 46 CAPÀ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

b) ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¹«¯ï) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ: mÉç¯ï-2gÀ°è£À PÁ®A(3) gÀ°ègÀĪÀAvÉ 50 CAPÀ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

Definitions.- (1) In these rules unless the context otherwise requires,-

a) “Asian Games or Asaid” means the games organized by the Olympic Council of Asia having its Headquarters at Kuwait or any other place declared as such by it and recognized by the International Olympic Committee;

b) “Commonwealth Games” means the quadrennial games organized by the Commonwealth Games Federation, an international organization, having its Headquarters at London, England, United Kingdom or any other place declared as such by it;

c) “Davis Cup” means the annual international team event in men’s tennis organized by the International Tennis Federation (ITF), having its headquarters at London, England, United Kingdom;

d) “Meritorious Sportsperson” means a citizen of India who has participated in any of the sports or games listed in the table in sub-rule (2) of rule 4 and won medals in the zonal, national or international events as specified in the table in sub-rule (3) of rule 4 and domiciled in Karnataka for at least five years prior to his achievement in such events. Provided that, in the case of a meritorious sportsperson, who has participated in Olympics or Asian Games or Commonwealth Games, he must have represented Karnataka for at least three years in the national level tournaments during the five years immediately preceding his participation in Olympic or Asian Games or Commonwealth Games.

e) “National Championship” means the annual championship organized by the respective sports associations affiliated to the Indian Olympic Association;

f) “National Games” means the quadrennial National Games organized by the Indian Olympic Association;

g) “Olympic Games/Olympiad" means the summer Olympic Games organized by the international Olympic Committee having its headquarters at Lausanne, Switzerland or any other place declared as such by it and does not include winter Olympic Games or any other Olympic Games.

h) “Police Service” includes service under police (civil), wireless, City Armed Reserve, District Armed Reserve, Karnataka State Reserve Police and Karnataka Industrial Security Force.

i) "SAARC Championship or South Asian Federation Games" means the biennial multi-sport event organized by South Asian Olympic Council having its headquarters at Kathmandu, Nepal;

j) “South Zone for Seniors” means the annual championship organized among the South Indian States by the respective sports associations for persons above 19 years affiliated to the Indian Olympic Association;

Note
  • 1. Payment should be made in HDFC Bank / Post office only.LIST OF HDFC BANK BRANCHES
  • 2. Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank / Post office.
  • 3. If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • 4. Written Examination will be held on same day at all Centre.
  • 1. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಹೆಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ / ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
  • 2. D¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ïC£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • 3. C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • 4. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು

 080-22943346

 Support Center Timings : 10:30 AM To 05:30 PM